ما با هم متفاوت هستیم

 

جامعه برای نشان دادن تقاوت ها مفاهیمی را به کار می گیرند تا بدین طریق افراد متفاوت را نشان بدهند . این فرایند را برچسب زدن می نامند . روانشناسان و مربیان از برچسب ها برای مشخص کردن دانش آموزان دارای تفاوت های یادگیری ، جسمانی ، رفتاری استفاده می کنند . استفاده از اصطلاح استثنایی به عنوان یک اصطلاح آموزشی شامل افرادی می شود که از نظر عملکرد جسمانی ، ذهنی و رفتاری نسبت به میانگین تفاوت معناداری دارند و برای جبران این تفاوت ها نیازمند خدمات و آموزش ویژه می باشند

اگر چه استفاده از برچسب پیامد های منفی متعددی دارد . اما برای ارایه خدمات اجتماعی و برنامه های آموزشی برای افراد استثنایی احتیاج می باشد . همچنین به متخصصان برای ایجاد ارتباط موثر کمک می کند .

فردی که اصطلاح استثنایی در مورد آن به کار می رود با افراد متوسط و معمولی فرق می کنند ، او ممکن است از نظر هوشی درخشان تر یا پایین تر از متوسط باشد ، او ممکن است اشکالات تکلمی داشته باشد ، او ممکن است در ایجاد رابطه بین خودش و افراد دیگر ناتوان باشد . اما هر چه هست ، با تمام تفاوت های که دارد ، بشری است که مانند دیگران احتیاج به محیطی سالم و مناسب برای رشد دارد چه بسیارند افرادی که نقص آن ها تمام زندگی شان را تحت تاثیر قرار می دهد و معلم ، دوستان و حتی پدر و مادر آنان را توسط نقص به خصوصشان می شناسند . درحالی که درجه پذیرفتن یک کودک با هر نقصی که دارد توسط همسالانش ، خانواده اش و اجتماعی که در آن زندگی می کند و نیز نگرش او نسبت به خودش ، از مهم ترین عوامل تعیین کننده برای استثنایی شناخته شدن ، است .

گروه بندی دانش آموزان استثنایی

به منظور شناخت ، مطالعه و ارایه خدمات مناسب این افراد را گروه بندی کرده اند در این مجال ، تقسیم بندی کلی از این افراد به عمل آورده، ارائه می گردد:

 • انحراف هوشی : تیزهوشی / کم توان ذهنی
 • نقایص حسی : کم شنوا و ناشنوا / کم بینا و نا بینا
 • دشواری های ارتباطی : مشکلات تکلمی / اختلال یادگیری
 • مشکلات رفتاری
 • دشواری های حرکتی : معلولیت های جسمی
 • سایر موارد استثنایی

اصل اساسی برای ارئه خدمات و برنامه آموزش و جاگماری آموزشی این افراد را مورد توجه قرار دهید

 • ارزیابی چند رشته ای و بدون تبعیض از نیاز های آموزشی
 • تامین حقوق والدین و دخالت آن ها در تهیه برنامه های آموزشی فرزندان
 • آموزش دولتی رایگان و مناسب
 • برنامه آموزش انفرادی
 • آموزش در محیط با کم ترین محدودیت