۵

گوش دادن نفشی اصلی در حل کردن مسائل بازی می کند ، ما والدین اغلب بیش از حد مشتاقیم که پند و اندرز بدهیم و از “خرد “خود بهره و نصیب ببخشیم . ما فکر می کنیم که مشکل را می فهمیم و می دانیم که چگونه آن را حل کنیم . این یک اشتباه بزرگ تربیتی والدین است که می تو.اند ارتباط والد – کودک را تضعیف کند .

بچه ها مانند هر کس دیگری دلشان می خواهد که دیگران حرفشان را بشنوند و درکشان کنند .این یک نیاز اساسی آن ها بشمار می رود ، تصور کنید که اگر فقط برای یک روز کسی حرفتان را نمی فهمید و در کتان نمی کرد چه احساسی داشتید ؟ به عنوان مثال فرقی نمی کرد شما چه می گویید و حرفتان را بد می فهمید و یا اعتنایی به حرف شما نمی شد …..

خود را جای کودکتان بگذارید

گوش کردن کار ساده ای نیست . این فعالیتی است که به توجه کامل و همدلی ما نیاز دارد . بعضی ها معتقدند که صحبت کردن از گوش دادن سخت تر است و می گویند که صحبت کردن به مهارت های بیشتری نیاز دارد چون باید جملات را به شیوه ای معنادار مرتب و دسته بندی کرد ، در حالی که ، گوش دادن یک عمل منفعلانه است . در حقیقت گوش سپردن به دلیل عوامل چند ، فعالیتی دشوار و سخت است . اول اینکه ذهن آدمی می تواند چهار برابر سریعتر از ادای کلمات بوسیله دهان ، اطلاعات را پردازش کند . معنی اش این است شنونده براحتی می توانند گیج شود . این مشکل زمانی حاد می شود که کودک در بیان احساس اش و صحبت درباره ی مشکل خود دچار زحمت باشد . در چنین مواردی سرعت حرف زدن کاهش بیشتری هم می یابد . خوب گوش دادن همچنین به احوال شنونده و به محیط فیزیکی نیز بستگی دارد . گاهی ما هنگام خستگی و بی حوصلگی سعی می کنیم به حرف های بچه ها گوش بدهیم .

آدل فابر والین مزلیش در کتاب ” به بچه ها گفتن از بچه ها شنیدن ” نگته های ارزشمندی را درباره ی گوش دادن فعال بیان می کنند :

۱-   کاملا آرام با توجه گوش بدهید

۲-   احساسات آن ها را با کلمه ای تایید کنید مثل ” اهوم .. بله ….

۳-   می توانید به احساسات آن ها نامی بدهید . مثل ” به نظر دلسرد کننده می آید ”

۴-   می توانید در مورد آرزوهایش ، از خیال پردازی استفاده کند  ” چه عالی میشد الان وسایل کیک پزی داشتیم و با هم کیک درست می کردیم”

۵-   همه احساسات را می توان پذیرفت . اما بعضی اعمال مشخص باید محدود شوند :

“می توانم بفهمم که چقدر از دست برادرت عصبانی هستی . منظورت را با کلمات به او بفهمان نه با مشت ”

منبع

روشن ، آرتور .قصه گویی . ترجمه : یزدانی ، بهزاد ; عمادی ، مژگان . نشر جوانه رشد ۱۳۹۱