دوره های تخصصی ارائه شده در مرکز مشاوره رویش عبارتند از:

  • برگزاری دوره‌های آموزش و درمان اختلالات یادگیری
  • برگزاری دوره‌ی آموزشی آزمون های روانشناختی
  • برگزاری دوره‌های آموزشی اختلال طیف اتیستیک