دوره های عمومی ارائه شده در مرکز مشاوره رویش عبارتند از:

  • مهارت های ده گانه زندگی ویژه کودکان
  • مهارت های ارتباط با کودک
  • مهارت های فرزند پروری