با توجه به علت مراجعه ی افراد، به شکل متفاوتی انجام می شود. اما به طور کلی و در همه ی موارد، فرایند ارزیابی تشخیصی در چند مرحله و توسط متخصصین و درمانگران مرکز انجام می گیرد. فرایند مصاحبه و ارزیابی تشخیصی جهت تعیین مناسب ترین طرح درمانی برای مراجعان معمولا ۱ تا ۳ جلسه به طول می انجامد.

مراحل مصاحبه و ارزیابی تشخیصی در مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی رویش:

ارزیابی، تشخیص توسط تیم روانشناسی، روانپزشکی و گفتاردرمانگری مرکز انجام می شود.

با توجه به نیاز مراجع،  فرایند روانسنجی ، اجرا و تفسیر تست های تشخیصی معتبر علمی، زیر نظر روانسنج رسمی کلینیک انجام می شود.

بعد از تشخیص مشکل اصلی ، طرح درمان از جمله درمان های روانشناختی، رفتاری، خانواده درمانی و گفتار درمانی ، تعیین می گردد.