تعداد جلسات نام جلسات محتوی جلسات
۲ ارزیابی و مصاحبه تشخیصی تست هوش، سایر تستهای مورد نیاز … / گرفتن تاریخچه کودک و خانواده
۱ طراحی برنامه درمان
بر اساس نوع مشکلات فرد پروتوکل درمانی تعیین می گردد
در صورت نیاز شروع مداخله و ارزیابی های طول درمان بر اساس مشکلات فرد از برنامه های درمانی متفاوت بهره می برد و بازآزمایی برخی تست برای ارزیابی روند درمان
۱ روانپزشکی در صورت لزوم برای تسهیل درمانی