با توجه به علت مراجعه ی افراد، به شکل متفاوتی انجام می شود. اما به طور کلی و در همه ی موارد، فرایند ارزیابی تشخیصی در چند مرحله و توسط متخصصین و درمانگران مرکز انجام می گیرد. فرایند مصاحبه و ارزیابی تشخیصی جهت تعیین مناسب ترین طرح درمانی برای مراجعان معمولا ۱ تا ۳ […]

تعداد جلسات نام جلسات محتوی جلسات ۲ ارزیابی و مصاحبه تشخیصی تست هوش، سایر تستهای مورد نیاز … / گرفتن تاریخچه کودک و خانواده ۱ طراحی برنامه درمان بر اساس نوع مشکلات فرد پروتوکل درمانی تعیین می گردد در صورت نیاز شروع مداخله و ارزیابی های طول درمان بر اساس مشکلات فرد از برنامه های […]