با توجه به علت مراجعه ی افراد، به شکل متفاوتی انجام می شود. اما به طور کلی و در همه ی موارد، فرایند ارزیابی تشخیصی در چند مرحله و توسط متخصصین و درمانگران مرکز انجام می گیرد. فرایند مصاحبه و ارزیابی تشخیصی جهت تعیین مناسب ترین طرح درمانی برای مراجعان معمولا ۱ تا ۳ […]