تعداد جلسات نام جلسات محتوی جلسات ۲ ارزیابی و مصاحبه تشخیصی تست هوش، سایر تستهای مورد نیاز … / گرفتن تاریخچه کودک و خانواده ۱ طراحی برنامه درمان بر اساس نوع مشکلات فرد پروتوکل درمانی تعیین می گردد در صورت نیاز شروع مداخله و ارزیابی های طول درمان بر اساس مشکلات فرد از برنامه های […]