vanemod sazi

بازی ، فعالیتی ذاتی و طبیعی است که اغلب کودکان به خاطر خود بازی و نه به خاطر رسیدن به چیزی ،آن را انجام می دهند .به عبارت دیگر بازی اختیاری ، خودانگیخته و لذت بخش است . دوران کودکی سرشار از تخیل ، پایه ساز زندگی غنی از نشاط در بزرگسالی و نیز زمینه […]

m

چون ممکن است کودکان از والدین، آموزگاران و سایر افرادی که با آنان معاشرت دارند، بازخورد های مناسبی نگیرند و خود نیز نسبت به بعضی از توانایی های شان بدبین باشند، اعتما  به نفس شان را از دست می دهند. وقتی بارها و بارها کودک جملاتی از این قبیل را می شنود : ساکت باش، […]

۵

گوش دادن نفشی اصلی در حل کردن مسائل بازی می کند ، ما والدین اغلب بیش از حد مشتاقیم که پند و اندرز بدهیم و از “خرد “خود بهره و نصیب ببخشیم . ما فکر می کنیم که مشکل را می فهمیم و می دانیم که چگونه آن را حل کنیم . این یک اشتباه […]

'

کودکان را باید از چشم انداز رشد و تحول بررسی و درک کرد . نباید آن ها را بزرگسالانی کم سن وسال یا مینیاتوری از یک بزرگسال در نظر گرفت . دنیای آن ها جهانی از واقعیات عینی و ملموس ااست و آنان معمولا تجربه های خود را در خلال بازی ابراز می کنند. کارکرد […]