۹۹

تیزهوشی ، خلاق ، با استعداد واژه های هستند که برای توانایی های فوق العاده افراد در یک یا چند زمینه عملکردی به کار می روند . برای سالیان متمادی دانشمندان رفتار گرا ، کودکان استثنایی با هوش بالا را تیزهوش می نامیدند ،اما در سال های اخیر پژوهشگران و متخصصان در توصیف این افراد […]

ما با هم متفاوت هستیم   جامعه برای نشان دادن تقاوت ها مفاهیمی را به کار می گیرند تا بدین طریق افراد متفاوت را نشان بدهند . این فرایند را برچسب زدن می نامند . روانشناسان و مربیان از برچسب ها برای مشخص کردن دانش آموزان دارای تفاوت های یادگیری ، جسمانی ، رفتاری استفاده […]

ممکن است، شما کودکی داشته باشید که بدون این که فکر کند، مدام به اطراف حرکت می کند. یا خواسته ها و انتظارات اطرافیانش را درک کند، ولی به دلیل این که قادر به توجه کافی نیست و نمی تواند مدتی آرام بنشیند ، در گوش کردن به صحبت های سخنران یا معلم خویش مشکل […]